KUNST in dialoog
met het LANDSCHAP
juni - juli - augustus 2020

Tijdelijke kunstprojecten in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

HeuvellandBiënnale 2020 gaat definitief niet door

Helaas heeft het bestuur van de stichting plateauKUNST in overleg met de projecgtroep Heuvellandbiënnale moeten besluiten de bënnale niet te laten plaatsvinden. lees het communiqué 

Een ambitieus initiatief om het Zuid-Limburgse landschap op een andere manier te beleven: via kunst. Toonaangevende kunstenaars worden uitgedaagd om ter plekke werk te laten ontstaan. Tijdelijk werk, gebruik makend van vergankelijke materialen.

Tijdelijk werk dat in juni op locaties gespreid over het heuvelland wordt gerealiseerd. In juli en augustus, wordt afgerond en geëxposeerd en vanaf het najaar weer langzaam zal verdwijnen…

De projecten worden uitvoerig gedocumenteerd en zullen ‘virtueel’ zichtbaar  blijven. Zo wordt een blijvende extra dimensie toegevoegd aan de beleving van natuur en landschap in Zuid-Limburg. Een dimensie van verstilling, die gericht is op het innerlijk, op beleving: het Heuvelland wordt geprofileerd als kwaliteitsregio via kunst en landschapsbeleving.

De biënnale brengt kunstenaars samen en voedt het onderlinge discours. Hetzelfde geldt voor het publiek.  Dit gebeurt ook in een randprogrammering – met lezingen, wandelingen, concerten, voorstellingen – waarin we op zoek gaan naar raakvlakken en contrasten.

Nadrukkelijk worden hierbij verbindingen gelegd met de samenleving en met de onderscheidende expertise die in de regio voorhanden is. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij nieuwe inzichten en actuele thema’s die spelen in de samenleving, bij instellingen, bedrijven en overheden.

logo_europa
logo_leader
logo_prov_limburg
logo_eijsden-margraten
logo_nationaal_landschap_zl

Over het project

Heuvelland Biënnale is een initiatief van stichting plateauKUNST, die veel ervaring heeft met het verbinden van actuele kunst met bijzondere locaties.  De eerste editie van de Biënnale vloeit voort uit – en vormt in feite de afronding van – het haalbaarheidsonderzoek dat gesteund wordt door het Europees Landbouwfonds (LEADER), de provincie Limburg, de gemeente Eijsden-Margraten, Nationaal Landschap Zuid-Limburg en Zuyd Hogeschool. De volgende partners hebben inmiddels hun samenwerking of barter/sponsoring toegezegd: VVV Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, BICmultimedia.nl, Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), Limburgs Landschap.

HEUVELLANDBIËNNALE

kunst in dialoog met het landschap

Via tijdelijke interventies in de omgeving wordt landschapsbeleving, betekenis en concretisering van duurzaamheid en van erfgoed bij bredere doelgroepen onder de aandacht gebracht. Kunstenaars van naam worden uitgedaagd om het landschap met daar aanwezige materialen naar hun hand te zetten in een tijdelijk project. Een paar voorbeelden van projecten van door ons beoogde kunstenaars:

Mind the Gap’- 2004-2005 Brussel – Hans Lemmen (1959 Venlo NL). Het beeld van een hert in bladgoud is gesegmenteerd over de stammen van drie bomen. Als je er voorbij loopt, voegen de drie delen zich samen en wordt het hele beeld van het hert duidelijk.

‘Kentia-Palme’ 2004 Köln-Sürth ‘Reverse Graffiti’ van Klaus Dauven (1966 Düren D).  Het beeld komt vrij door het verwijderen van vuil met behulp van water uit een hogedrukspuit. Dauven werkt aan projecten over de hele wereld, bijvoorbeeld op immense stuwdammen in Korea en Japan. 

BRIGHT ARTS

KUNST_LANDSCHAP_INNOVATIE

Rond thema’s die voortkomen uit de kunstprojecten komen themasessies. Kunst wordt daarbij gekoppeld aan kennis uit totaal andere invalshoeken. Experts uit bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en kunstenaars en publiek verbreden hun blikveld, hun kijk op kunst, op landschap, op innovatie. En op hun eigen werk. Zo ontstaat een community met regelmatige activiteiten – ook tussentijds – waarvan de Biënnale de continuïteit elke 2 jaar een extra impuls geeft.

De bedoeling is dat alle activiteiten laagdrempelig zijn, toegankelijk voor iedereen, maar niet massaal: belasting van de omgeving wordt per definitie tot een minimum beperkt, indachtig de uitgangspunten van de Biënnale.

Partners

stichting plateauKUNST | gemeente Eijsden-Margraten | Zuyd Hogeschool faculteit Kunsten | Nationaal Landschap Zuid-Limburg | LEADER | Europees Landbouwfonds | provincie Limburg

In 2020 hopen we te starten met de eerste editie.
Heuvelland Biënnale 2020 zoekt daarom partners. 

Gemeentes die podium willen zijn voor een (inter-)nationaal spraakmakend kunst-evenement en kunst willen koppelen aan innovatie in hun gemeente

Bedrijven die zich profileren door een of meer kunstprojecten te ondersteunen en bij te dragen / kennis uit te wisselen via de randprogrammering

Inwoners die een locatie, weiland, bosrand, akker tijdelijk ter beschikking stellen, of zich willen inzetten als vrijwillig medewerker

Fondsen die een vernieuwende kunstinhoudelijke aanpak ondersteunen en het belang zien van een verbinding met samenleving, wetenschap en duurzaamheid

Kennisinstellingen die een uitdaging zien in de vernieuwende integrale aanpak en expertise kunnen inbrengen t.b.v. van lezingen, rondleidingen, paneldiscussies etc.

Kunstopleidingen dragen bij met kunstinhoudelijke expertise. Studenten doen onderzoek of lopen stage bij kunstprojecten.

Meet-up met bestuurders en beslissers uit bedrijven, instellingen en overheden in Zuid-Limburg

Op een bijzonder moment (om 07 uur in de ochtend) vond op 26 september een ‘meet-up’ plaats  en op een bijzondere plek in de Limburgse heuvels. Vooraanstaande denkers en doeners namen ons mee in de kracht van het Heuvelland. Sprekers waren Luc Soete (econoom UM), Anya Niewierra (VVV Zuid-Limburg), Wanda Reiff en Lukas van der Hijden (plateauKUNST), Arjan Rensma (DSM Chemelot),  Wilfred Alblas (Limburgs Landschap), Toine Gresel (Nationaal Landschap Zuid-Limburg), Wouter van Marken-Lichtenbelt (UM), Govert Derix (auteur filosoof), Ton Slits (kunstenaar), Lydia Schouten (kunstenaar).

Doel was om bestuurders en beslissers bij bedrijven, instellingen en overheden door een gedeelde ervaring enthousiast te krijgen voor deelname aan ons project Heuvellandbiënnale | BRIGHT ARTS, dat kansen biedt voor heel Zuid-Limburg om zich te profileren als hoogwaardige culturele regio waarin verbindingen tussen professionals in kunst, wetenschap en bedrijfsleven vanzelfsprekend zijn.

In alle vroegte waren 62 enthousiaste deelnemers aanwezig bij deze sessie – met ontbijt – in het prachtige voormalige klooster Hoogcruts dat momenteel basaal wordt opgeknapt door Stichting Het Limburgs Landschap. Op een aparte pagina staat een verslag.

Tijdstip:
donderdag 26 september van 7:00 tot 9:00 in de ochtend
Locatie:
klooster Hoogcruts (tussen Noorbeek en Slenaken)

Over ons

Heuvelland Biënnale is een initiatief van de mensen achter plateauKUNST, de jaarlijkse presentatie die zich onderscheidt van gangbare kunstroutes omdat uitsluitend actuele kunst wordt getoond van professionele kunstenaars. Kunst die vragen oproept, nieuwsgierig maakt, soms schuurt of irriteert. Kortom: kunst die ertoe doet. De werken worden getoond in de landelijk omgeving en meer en meer projecten gaan daarbij een dialoog met hun omgeving aan. De omgeving inspireerde kunstenaars om hun werk niet alleen te tonen maar speciaal voor de locatie te maken of zelfs ter plekke te laten ontstaan.
Dit laatste werd gezien als een duidelijke meerwaarde en daarom is ook het idee geboren om juist dit aspect verder uit te diepen en ‘op te schalen’ naar een presentatie die qua looptijd en qua publiciteit meer recht doet aan het werk en bij kan dragen aan een positieve profilering van de regio.
Hiermee werd de kiem gelegd voor de ambitie: een Biënnale, waarin de dialoog met het landschap centraal staat, met werken van voorbijgaande aard. En waarbij een link wordt gelegd met maatschappelijke thema’s als landschapsbeleving, stiltebeleving en de invloed hiervan op de mens, duurzaamheid en toerisme en het streven naar kwaliteit.

De regio Zuid-Limburg profileert zich met dit unieke project als hoogwaardige culturele regio waarin vernieuwende verbindingen tussen professionals in kunst, wetenschap, bedrijfsleven en instellingen vanzelfsprekend zijn.  Onderling én met het publiek.

heuvelland biënnale |  BRIGHT ARTS 2020
Stichting plateauKUNST
Gasthuis 20
NL-6268NN Bemelen
T +31 (0) 6 – 650 222 616
HeuvellandBiennale[a]gmail.com
KvK 65212401

stichting plateauKUNST:
www.plateauKUNST.nl
privacyverklaring

Stichting plateauKUNST heeft de status van culturele ANBI

logo_europa
logo_leader
logo_prov_limburg
logo_eijsden-margraten
logo_nationaal_landschap_zl